لطفاً نوع شخص حقیقی یا حقوقی را انتخاب کرده و اشخاص حقوقی شناسه ملی و اشخاص حقیقی کدملی و همچنین شماره موبایل که درهنگام ثبت نام در مرحله اطلاعات شرکت وارد نموده اید را در زیر وارد نمایید. رمز جدید توسط سیستم تولید شده و شما فرصت دارید تا ۲۴ ساعت با رمز تولیدی وارد سیستم شوید و نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمایید.

نوع شخص   حقیقی حقوقی
شناسه ملی  *
شماره موبایل  *